česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Zemřela archeoložka PhDr. Marta Cvrková

Narodila se jako Marta Dajčová 11. 2. 1947 v Jihlavě. Do muzea v Ústí nad Labem nastoupila v roce 1965 jako čerstvá maturantka z ústeckého gymnázia. Jako dokumentátorka pomáhala tehdejšímu muzejnímu archeologovi Milanu Ličkovi při zpracování starších výzkumů. Když v létě 1966 Milan Lička z Ústí nad Labem odešel, převzala po něm správu archeologické sbírky a ústecké muzejní archeologii zůstala věrná až do odchodu do důchodu v roce 2010. Postupně si při zaměstnání doplnila vzdělání muzeologické i archeologické, které zakončila v roce 1983 rigorózní zkouškou na Univerzitě Karlově v Praze.

Jako muzejní archeoložka realizovala nespočet samostatných záchranných výzkumů, některé další pak ve spolupráci s tehdejší mosteckou expoziturou Archeologického ústavu Československé akademie věd v Praze (dnešní Ústav archeologické památkové péče Most). Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat výzkumy polykulturní lokality Trmice a Stadice, zaniklé obce Tuchomyšl a Hrbovice nebo výzkumy v intravilánu středověkého Ústí nad Labem při dostavbě budovy dnešního magistrátu či výstavbě České národní banky v ulici Hradiště.
Ty významně přispěly k poznání dějin středověkého města Ústí nad Labem. Zajímavý soubor nálezů se Martě Cvrkové podařilo získat systematickou prospekcí hradu Blansko. Během sedmdesátých let 20.století vybudovala samostatné archeologické oddělení muzea v Ústí nad Labem. Věnovala se rovněž péči o sbírkový fond, zaevidovala tisíce předmětů a uspořádala muzejní archeologickou sbírku po svých předchůdcích.
Během působení v muzeu uskutečnila velké množství přednášek a dalších veřejných akcí. K jejím velkým zájmům patřila práce s dětmi a mládeží. Spolupracovala s vlastivědným kroužkem tehdejšího Krajského domu pionýrů a mládeže a od 70.let minulého století organizovala pro jeho účastníky akce v muzeu i letní tábory spojené s archeologickým výzkumem Pustého zámku ve Velkém Březně.
Osobní bibliografie Marty Cvrková zahrnuje na stovku studií a odborných nebo popularizačních článků. Vedle toho zpracovala tisíce stran nálezových zpráv a další odborné dokumentace. Všechny tyto texty tvoří spolu s vlastní archeologickou sbírkou Muzea města Ústí nad Labem trvalý odkaz Marty Cvrkové nejen pro dnešek, ale také pro budoucnost. Marta Cvrková zemřela dne 20.dubna 2021. Čest její památce!
Ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek blahopřeje Martě Cvrkové k 70.narozeninám v roce 2017.
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.