česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název organizace


Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení


Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem na základě zřizovací listiny.

Zřizovací listina:

IČ zřizovatele - 00081531

Internetové stránky zřizovatele - zobrazit

3. Organizační struktura

Organizační schéma - zobrazit
4. Kontaktní spojení

Adresa: Masarykova 1000/3, 400 01Ústí nad Labem
Více v kontaktech (telefonická spojení, e-maily, GPS) - zobrazit
Telefonní kontakt: 475 210 937, 475 211 260
E-podatelna: muzeumusti@muzeumusti.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 262362001/0300 (ČSOB)
Další možnost platby je v hotovosti v pokladně organizace.

6. IČ organizace

00361321

7. DIČ organizace


DIČ: CZ00361321


8. Dokumenty

Důležité dokumenty organizace

Návštěvní řád - zobrazit
Badatelský řád - zobrazit

9. Žádosti o informace

Formulář žádosti:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je možno podat přímo na adrese sídla organizace.

Způsob podání žádosti:

a) žádosti sdělené telefonicky:
-    jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně
-    současně platí, že telefonické vyřízení žádosti je omezeno hovorem v délce nejvýše 5 minut, je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti
b) žádosti podané ústně-osobně
-    jsou vyřizovány neformálně
-    v délce do 30 minut jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.)
c) žádosti podané písemně (poštou nebo e-mailem)
-    podléhají formalizovanému postupu, a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci

10. Písemná žádost o informace


Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé,
-    že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
-    kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla), adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
-    komu je určena

11. Den podání

Žádost je podána dnem, kdy ji příjemce obdržel:
-    osobně do podatelny organizace (pokladna, sekretariát)
-    prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu muzeumusti@muzeumusti.cz
-    prostřednictvím datové schránky
-    poštou

12. Lhůty pro vyřízení žádosti

-    brání-li nedostatek údajů o žadateli (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa), vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost poskytovatel odloží
-    v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, poskytovatel rozhodne o odmítnutí žádosti
-    v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti poskytovatele, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
-    nerozhodne-li poskytovatel o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku

Lhůtu pro poskytnutí informace podle může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

-    vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
-    vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
-    konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

13. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti


Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně (doručí se osobně nebo poštou). Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se řídí ustanovením § 16 zákona č.106/1999 Sb.

Formulář pro odvolání:

14.    Nejdůležitější používané předpisy

122/2000 Sb., 483/2004 Sb. (o ochraně sbírek muzejní povahy a následující)
257/2001 Sb. (knihovní zákon)
563/1991 Sb. (o účetnictví)
586/1992 Sb. (o daních z příjmů)
106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)
320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
134/2016 Sb. (o veřejných zakázkách)
89/2012 Sb. (občanský zákoník)

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy - zobrazit

16. Formuláře

Číslo účtu: 262362001/0300 (ČSOB)
Další možnost platby je v hotovosti v pokladně organizace.
Platba za poskytnutí informací je příslušného zákona.

Vzory licenčních smluv a licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.


17. Rozpočet

18. Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím

19. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti 

Postupy nejsou vydány
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.