česky  |  deutsch  |  english
   hledat

O knihovně

Muzejní knihovna je od roku 2002 zapsána Ministerstvem kultury ČR do evidence knihoven pod evidenčním číslem 3232/2002 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Knihovna je veřejně přístupná. Knihy jsou půjčovány pouze prezenčně do studovny, návštěvníci studovny se musí řídit knihovním řádem.

Knihovna spravuje sbírku regionálních tisků, která obsahuje literaturu od počátku 19. století vztahující se tematicky k Ústí nad Labem a okolí. V současné době čítá tato sbírka cca 6.500 výtisků knih, periodik, sborníků, výstavních katalogů, výročních zpráv apod. Soustředěna je zde i sbírka beletrie od autorů, kteří svým životem nebo svým dílem jsou našemu regionu blízcí.

Další částí knihovny je tzv. odborná knihovna, ve které je soustředěna základní literatura k hlavním sbírkovým a zájmovým okruhům muzea. Zahrnuje, kromě všeobecných encyklopedií a slovníků, knihy, časopisy a další materiály z oborů historie, archeologie, přírodních věd (rozsáhlý je fond např. geologické literatury), umění, vlastivědy, muzeologie bez ohledu na region. Celkem má knihovna cca 38 000 svazků, z toho téměř polovina je v německém jazyce (zejména literatura vydaná před rokem 1945).

K vyhledávání knih slouží elektronický katalog.

Sbírku starých tisků tvoří 1500 svazků knih z období od 15. století do roku 1800. Jedná se převážně o díla psaná v německém nebo latinském jazyce, sedmnáct titulů je v češtině, padesát knih je rukopisných. Většina této právnické, teologické, vědecké, ale i beletristické literatury pochází z 18. století, několik svazků bylo vytištěno před rokem 1500.

Nejstarší knihu sbírky představuje Zrcadlo historie bratra Vincenta z kazatelského řádu dominikánů z roku 1473. Nejstarší česky psanou knihou je Bible benátská vytištěná v roce 1506 tiskařem Petrem Liechtensteinem v Benátkách.

Ve srovnání s jinými sbírkami starých tisků, které se dnes v muzeích nacházejí, je ústecká sbírka asi střední velikosti. Protože většina svazků pochází z darů osob a institucí s Ústeckem spojených svým životem nebo činností, mají kromě své historické, umělecké a řemeslné hodnoty význam i jako zdroj informací o kulturním životě města a regionu. Do roku 1661 je datována jedna z nejstarších regionálních publikací této sbírky dílo císařského rychtáře v Ústí nad Labem, Christiana Friedricha Windische von Aschenfeldt, který se věnoval genealogii rodu Salhausenů ze Svádova.

Sbírka starých tisků je součástí muzejních sbírek od založení muzea. Významným kurátorem byl v letech 1965 až 1972 František Varcl, který sbírku odborně zpracoval. Současnou kurátorkou je Helena Houfková.

Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
rodičovská dovolená
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.