česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Projekty

DATABÁZE STARÝCH LOMŮ A DOBÝVEK NA ÚZEMÍ NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO A CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

04/2021 - 12/2023 
Výzkumný projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.
Registrační číslo: TL05000407
Spolupracující subjekty: Správa NP České Švýcarsko, Krajský úřad

VEDOUCÍ PROJEKTU (KONTAKTNÍ OSOBA): RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.

ZÁKLADNÍ POPIS:

Projekt kombinuje společenskovědní a přírodovědné obory, je tematicky zaměřen na pozůstatky těžební a hornické průzkumné činnosti (dochované lomy, štoly, pinky, rýhy), včetně souvisejících historických záznamů.
AKTIVITY PROJEKTU:

Proběhne systematické zpracování lokalit souvisejících s dobýváním pískovce, okrajově pak také s těžbou vulkanitu, vápence, granitoidů či rudního bohatství. Naplánován je kromě rešerše, studia map a archivních pramenů také terénní průzkum, inventarizace a dokumentace zájmových lokalit z geologického a historicko-vlastivědného pohledu s využitím moderních technologií a metod.

Projekt navazuje na kapitolu o těžbě nerostných surovin publikovanou v knize „Geologie Českosaského Švýcarska (2020)“ s cílem zpracovat dostupné informace do přehledné databáze a doplnit je o další nově objevené či dosud nepopsané lokality v širokém zájmovém území. Kromě systematického zpracování dostupných údajů bude detailně zdokumentováno 10 modelových lokalit (podrobná analýza a dokumentace základních typů historických těžeb a důlních děl, včetně posouzení vhodnosti užití metodiky průzkumu).

CÍLE PROJEKTU:
 
- Hlavním výstupem z projektu bude soubor speciálních map spolu s online informační databází zahrnující základní parametry lomů; historii dobývání a využití surovin; posouzení těžební činnosti s návazností na změny krajinného rázu, rozvoj cestní sítě či osidlování příhraničního regionu; 
a v neposlední řadě také posouzení jednotlivých lokalit z hlediska aktuálních společenských témat a možných rizik – např. stability skal či využití stavebního kamene. 
- Je naplánován i tematický workshop za účasti zástupců úřadů, vzdělávacích institucí, ochrany přírody či památkářů, kteří budou moci výstupy projektu šířit a aktivně využívat.
- Dílčí výsledky budou publikovány formou min. jednoho odborného článku v recenzovaném časopise. Na konci projektu bude zpracována souhrnná výzkumná zpráva obsahující kompletní shrnutí výsledků řešení projektu (odborné texty, obrazová dokumentace, tabulky, seznam literatury a zdrojů, vše v jasně definované struktuře včetně zhodnocení dosažení stanovených cílů).
- V druhé polovině roku 2023 pak proběhne výstava v Muzeu města Ústí nad Labem, kde budou naučně-populární formou představeny výsledky projektu také široké veřejnosti. 

seznam všech projektů

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.