česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Knihovní řád

Čl. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.  Knihovna Muzea města Ústí nad Labem (dále jen knihovna) je v souladu se zřizovací listinou a se statutem Muzea města Ústí nad Labem (dále jen muzeum) veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy.

2.  Posláním knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchování kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělání a výchově občanů.

3.  Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

  a)  zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 
  b)  vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)

  c)  zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy
 
  d)  vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.
 
  e)  zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském

  f)  zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

4.  Knihovna je knihovnou prezenční.


Čl. 2
KNIHOVNÍ FONDY

1.  Fond knihovny tvoří dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea a dokumenty mapující vývoj regionu. Fond je doplňován podle aktuálních potřeb muzea.

2.  Knihovní fond se půjčuje pouze prezenčně ke studiu ve studovně.

3.  Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fond chránit a nesmějí jej poškozovat.


Čl. 3
UŽIVATELÉ KNIHOVNY – JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI

1.  Uživatelem knihovny se  kromě  zaměstnanců muzea stává každá další osoba zaregistrováním, tj. vyplněním badatelského listu. Svým podpisem se zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů žádá knihovna uvedení jména, příjmení, data narození a adresy. Osobní údaje se shromažďují jen na dobu nezbytně nutnou.

2.  Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny, návštěvním řádem muzea a musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3.  Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorech kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet a používat mobilních telefonů.

4.  Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály apod.

5.  Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně musí uživatelé počkat na jejich uvolnění mimo prostor knihovny

6.  Pokud uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně nebo trvale zbaven práv užívat služeb knihovny.


Čl. 4
VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY
    
1.  Knihovna půjčuje ze svého fondu knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny.

2.  Uživatel nemůže mít půjčeno najednou více než 5 vázaných výtisků a více než 10 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

3.  Knihy a  dokumenty se nesmí znehodnocovat podtrháváním, vpisováním, vytrháváním listů apod., při poškozování je uživatel povinen uhradit způsobenou škodu podle článku 6.

4.  Knihovna  je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádané dokumenty v čase, který je přizpůsoben provozním podmínkám knihovny, s nimiž je čtenář seznámen při objednávce dokumentů.

5. Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní  pracovníci Muzea města Ústí nad Labem a Collegia Bohemica. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je každý den do konce otevírací doby knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat  dalším  osobám a ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené. Výjimky povoluje vedoucí knihovny. Knihy vydané před rokem 1900 se nepůjčují mimo prostory knihovny.

6.  Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejich fondech, meziknihovní výpůjční službou (MVS). Knihovna půjčuje prostřednictvím MVS ze svého fondu; nepůjčuje vzácné a drahé knihy.

7.  Knihovna  poskytuje   veřejnosti  ústní  i  písemné  informace  faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru.

8.  Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopírovací zařízení je určeno výhradně pro kopírování dokumentů knihovny, případně pro tisk materiálů vypracovaných uživatelem při práci ve studovně.  Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednatele, který  je povinen  s  nimi  zacházet  v souladu  s ustanoveními  zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být  z kopírování vyloučeny, například z důvodu jejich možného dalšího poškození. Kopie se neposkytují z knih vydaných do roku 1800. Použít digitální fotoaparát ke zhotovení kopií z dokumentů knihovny je možné po dohodě s pracovníkem knihovny.


Čl. 5
PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INTERNETU

1.  Uživatel elektronických informačních zdrojů knihovny (databáze dostupné online přes internet) má přednost před ostatními uživateli

2.  Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně  jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce  poskytnuto. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými viry

3.  Výsledky vyhledávání může uživatel ukládat na CD, USB port nebo po konzultaci s pracovníkem knihovny pořizovat tiskové výstupy.

4.  Používání vlastních disket, CD a USB portu je povoleno.

5.  Uživatelé se mohou ve veřejných prostorách knihovny bezdrátově připojit vlastními mobilními zařízeními do WiFi sítě.

6.  Před připojením zařízení do elektrické sítě muzea je uživatel povinen informovat pracovníka knihovny

7.  Na bezdrátové připojení není právní nárok a Muzeum města Ústí nad Labem neodpovídá za případný výpadek či sníženou kvalitu připojení, případně za škody vzniklé z činnosti při využívání WiFi.

8.  Uživatel je povinen využívat informační prameny v souladu s právními a morálními normami. Prohlížení stránek propagujících národnostní, rasovou a jinou nesnášenlivost, směřujících k potlačení práv a svobod a stránek pornografických je zakázáno. Pracovník knihovny má právo takovému uživateli práci ukončit.


Čl. 6
POPLATKY A NÁHRADY

1.  Poplatky za kopírovací služby jsou stanoveny v Ceníku služeb Muzea města Ústí nad Labem.

2.  Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:

  a)  dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě

  b)  dodáním vázané kopie, popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby

  c)  jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může knihovna:

    -  dohodnout s uživatelem dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny

    -  požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty

    -  požadovat finanční náhradu opravy knihy nebo jiného dokumentu

3.  Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Čl. 7
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČTENÁŘŮ

1.  Osobní údaje čtenářů a badatelů zpracovává Muzeum města Ústí nad Labem za účelem:

  a)  ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu a sbírkových předmětů

  b)  poskytování  kvalitních služeb tím, že bude čtenáře a badatele účinně kontaktovat

  c)  naplnění povinností uložených muzejní knihovně obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

2.  Osobní údaje čtenářů a badatelů Muzeum města Ústí nad Labem uchovává na badatelských listech, správnost údajů ověřuje knihovník podle platného průkazu totožnosti a zjišťují se v rozsahu:

  a)  jméno a příjmení

  b)  datum narození

  c)  adresa bydliště

  d)  další nepovinné údaje jako telefonní číslo, fax, e-mail apod., pokud je čtenář  nebo badatel uvede


Čl. 8
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1.  Vyplněné badatelské listy uchovává knihovna v uzamčené schránce ve služebních prostorách knihovny. Přístup k těmto badatelským listům mají pouze knihovnice a vedoucí historického oddělení.

2.  Osobní údaje čtenářů a badatelů jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou (tj. vyhledávání a zapůjčení knih či dokumentů) poté jsou fyzicky zlikvidovány ve skartovačce  (o skartaci  provede knihovnice zápis).

3.  Zaměstnanci Muzea města Ústí nad Labem (knihovnice a vedoucí historického oddělení), kteří se podílejí na zpracovávání osobních údajů, byli proškoleni v zákoně č. 101/2000 Sb. zaměstnavatelem.

4.  Kontrolu dodržování této směrnice provádí namátkově vedoucí historického oddělení.


Čl. 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Knihovní řád je závazný pro knihovnu i pro uživatele. Výjimky z něho uděluje ředitel Muzea města Ústí nad Labem.

2.  Dnem nabytí účinnosti tohoto knihovního řádu se ruší výpůjční řád knihovny ze dne 1. listopadu 2002.

Užitečné odkazy

Ptejte se knihovny
free WiFi zone

Pracovníci

Helena Houfková
vedoucí oddělení, knihovnice
houfkova@muzeumusti.cz

Ludmila Netušilová
knihovnice
netusilova@muzeumusti.cz


Terezie Suchánková, DiS
rodičovská dovolená
knihovnice
suchankova@muzeumusti.cz


Ivana Bublíková
správkyně centrální evidence muzejních sbírek, knihovnice
bublikova@muzeumusti.cz

Libuše Benešová
konzervátorka
benesova@muzeumusti.cz

Marcela Říhová
konzervátorka
rihova@muzeumusti.cz
 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.