česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Záchranné výzkumy

2013 Dostavba gymnázia v Jateční ulici

Během srpna až září 2013 proběhl záchranný archeologický výzkum v areálu zahrady gymnázia v Ústí nad Labem - Jateční ulici (k. ú. Klíše).  V ploše budoucího sportovního hřiště byl prozkoumán severní okraj pravěkého sídliště z období neolitu (kultura s lineární keramikou) a mladší až pozdní doby bronzové (období popelnicových polí). Byla zachycena poměrně mocná neolitická kulturní vrstva a částečně či v úplnosti prozkoumáno několik desítek zahloubených objektů (sídlištní jámy, pozůstatky kůlových domů). Lokalita byla dlouhodobě sledována od jara do podzimu 2013, kdy zde proběhlo i několik dalších drobných záchranných akcí (dokumentace, vzorkování pravěkých objektů).

2010 OD Sconto

Záchranný výzkum předcházející stavbě Obchodního domu Sconto v Trmicích odkryl v severní části zkoumaného areálu mohutnou sídlištní vrstvu z doby bronzové. Kromě keramických zlomků a zvířecích kostí byl vyzvednut také bronzový hrot.

2008 CPI City Center

Pomocí strojově i ručně kopaných sond byl archeologicky prozkoumán terén v místě budoucího komplexu CPI City Center mezi sady B. Smetanykinem Hraničář. Ve zkoumané ploše bylo odkryto původní koryto Klíšského potoka a desítky zdiv, které však náležely až dobám nedávno minulým. Ze starších období (raný středověk, pravěk obecně) se podařilo získat jen nepočetný střepový materiál.

2008 Blok 004

Šest měsíců trval záchranný archeologický výzkum na poslední nezastavěné parcele v centru Ústí nad Labem, v severozápadním rohu Mírového náměstí. Plocha o rozloze 1829 m² zabírající část dvou městských domovních bloků rozdělených bývalou Širokou ulicí (Breite Gasse) vydala svědectví o životě našich předků, sahající až hluboko do doby před naším letopočtem.
Nejstarší doklady osídlení centrálního náměstí lze totiž datovat do mladší doby kamenné (kultura s lineární keramikou 5500-4900 př. n. l. a kultura s vypíchanou keramikou 4900-4200 př. n. l.). Dochovaly se zlomky keramiky a zvířecích kostí. Dalším důležitým poznatkem je odkrytí dvou zahloubených obydlí z raného středověku, která dokládají osídlení předcházející vzniku vrcholně středověkého města před polovinou 13. st. Od této doby byla plocha zastavěna měšťanskými domy, které byly několikrát obnovovány (po zničení města husitským vojskem roku 1426, po požáru roku 1538 apod.).
Poslední velký zásah dostaly domy při bombardování na konci 2. světové války, v letech 1949-50 byly definitivně strženy a plocha budoucího výzkumu upravena do podoby parčíku.

2007 OC Forum

Největší záchranný výzkum v Ústí nad Labem předcházel výstavbě Obchodního a zábavního centra Forum. Prozkoumáno plošným odkryvem bylo 4200 m² jižně od kostela Nanebevzetí Panny Marie, plocha po zbořené tzv. nové tržnici byla archeologicky zkoumána již v roce 1985, přes plochu bývalé tzv. staré tržnice a plochu jižně od OD Labe byly položeny zjišťovací sondy. Výzkum potvrdil kontinuální osídlení lokality od mladší doby kamenné, přes dobu bronzovou a římskou až po současnost. Nejvíce byly zastoupeny doklady osídlení z období středověku a novověku. Podařilo se zachytit zbytky městské hradební zdi, odpadní jímky, zásobní jámy a především vývoj městské parcelace od konce 15. st. až po rok 1945. Jako připomínka událostí nedávno minulých bylo odkrytí několika kráterů po vybuchlých leteckých bombách či nálezy ze sklepů novověkých domů, vztahující se k válečným událostem.

Další informace na http://forum.terraverita.cz

Pracovníci

Mgr. Eliška Wiesnerová
vedoucí oddělení, archeoložka, kurátorka
wiesnerova@muzeumusti.cz


Mgr. Luboš Rypka
archeolog
rypka@muzeumusti.cz

Mgr. Aleš Káčerik
archeolog
kacerik@muzeumusti.cz

Kristýna Pánková
konzervátorka
pankova@muzeumusti.cz

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.